ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/sentences/view/3572

پیام%20به%20ملت%20ایران%20(توصیه%20به%20جوانان%20در%20استفاده%20از%20آثار%20شهید%20مطهری)