ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/sentences/view/3908

سخنرانی%20در%20جمع%20رزمندگان%20اسلام%20(تفاوت%20ایده%20رزمندگان%20اسلام%20با%20دشمنان)