ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/sentences/view/4159

سخنرانی%20در%20جمع%20بانوان%20شمیران%20(شکست%20طرح%20کودتا%20در%20ایران-%20تقویت%20روح)