ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/sentences/view/4203

سخنرانی%20در%20جمع%20اعضای%20کنگره%20آزادی%20قدس%20(بازگشت%20به%20اسلام%20واقعی)