ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/sentences/view/4240

سخنرانی%20در%20جمع%20مسئولین%20قضایی%20کشور%20(اهمیت%20قضاوت-%20لزوم%20نظم%20در%20امور)