ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/sentences/view/4511

سخنرانی%20در%20جمع%20پرسنل%20کمیته%20انقلاب%20اسلامی%20(سلب%20استقلال%20فکری-%20غربزدگی)
11