ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/sentences/view/4562

پیام%20رادیو-%20تلویزیونی%20به%20ملت%20و%20ارتش%20ایران%20و%20عراق%20(تفاوت%20انگیزه%20دو%20کشور%20در%20جنگ)