ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/sentences/view/4662

سخنرانی%20در%20جمع%20ائمه%20جمعه%20سراسر%20کشور%20(اهمیت%20نماز%20جمعه-%20وظایف%20ائمه%20جمعه)