ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/sentences/view/4673

سخنرانی%20در%20جمع%20اعضای%20شوراهای%20اسلامی%20روستاها%20(ابرقدرتها،%20منشا%20مشکلات%20دنیا)