ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/sentences/view/4685

سخنرانی%20در%20جمع%20دانشجویان%20مسلمان%20پیرو%20خط%20امام%20(شکست%20قدرتهای%20پوشالی)