ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/sentences/view/4867

سخنرانی%20در%20جمع%20فرماندهان%20سپاه%20و%20مسئولین%20ارتش%20(وحدت%20اقشار%20جامعه)