ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/sentences/view/5084

سخنرانی%20در%20جمع%20اعضای%20سمینار%20نهضت%20سوادآموزی%20(همراهی%20آموزش%20با%20تربیت)