ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/sentences/view/5502

سخنرانی%20در%20جمع%20ایرانیان%20مقیم%20خارج%20درباره%20رعایت%20قانون%20توسط%20مسلمانان‌