ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/sentences/view/5692

پیام%20یازده%20ماده‌ای%20به%20نیروهای%20مسلح%20و%20ملت%20ایران%20درباره%20امور%20مربوط%20به%20جنگ‌