ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/sentences/view/5981

سخنرانی%20در%20جمع%20ایرانیان%20مقیم%20خارج%20(حمایت%20امریکا%20از%20بختیار%20و%20نقش%20ارتش)