ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/sentences/view/6002

مصاحبه%20با%20خبرنگاران%20درباره%20نزدیکی%20پیروزی،%20نقش%20زنان%20و%20نفت‌