ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/sentences/view/6488

سخنرانی%20در%20جمع%20بانوان%20موسسه%2012%20فروردین%20قم%20(نقش%20زن%20در%20جامعه)