ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/sentences/view/6508

سخنرانی%20در%20جمع%20مسئولان%20دادگاههای%20انقلاب%20(اهمیت%20قضاوت%20در%20اسلام)