ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/sentences/view/6656

سخنرانی%20در%20جمع%20معاونان%20فنی%20وزارت%20آموزش%20و%20پرورش%20(لزوم%20تحمل%20گرفتاریها)