ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/sentences/view/6795

سخنرانی%20در%20جمع%20اقشار%20مختلف%20مردم%20تبریز%20(انگیزه%20بعثت%20و%20تکلیف%20ما%20در%20برابر%20آن)