ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/sentences/view/6828

سخنرانی%20در%20جمع%20بانوان%20لنگرود%20و%20پرسنل%20سپاه%20پاسداران%20همدان%20(تهذیب%20نفس)
11