ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/sentences/view/6840

پیام%20به%20لئونید%20برژنف%20(پاسخ%20تبریک%20استقرار%20نظام%20جمهوری%20اسلامی)
11