ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/sentences/view/6842

سخنرانی%20در%20جمع%20کارکنان%20صنعت%20نفت%20تهران%20(سوء%20استفاده%20فرصت%20طلبان)