ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/sentences/view/6869

سخنرانی%20در%20جمع%20انجمنهای%20اسلامی%20وزارت%20بهداری%20(ارزش%20کار%20اطبا%20و%20پرستاران)