ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/sentences/view/7004

سخنرانی%20در%20جمع%20طلاب%20مدرسه%20فیضیه%20و%20مبلغان%20(راه%20الهی%20و%20راه%20شیطانی)