ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/sentences/view/7069

سخنرانی%20در%20جمع%20پرسنل%20ارتش%20و%20سپاه%20(دفاع%20در%20مقابل%20متجاوز)