ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/sentences/view/7080

سخنرانی%20در%20جمع%20مسئولان%20بسیج%20مستضعفان%20(تجلیل%20و%20تقدیر%20از%20خدمات%20بسیج)