ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/sentences/view/7207

سخنرانی%20در%20جمع%20اعضای%20ستاد%20جهاد%20سازندگی%20(مبارزه%20و%20جهاد%20در%20مکتب%20اسلام)