ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/sentences/view/7334

سخنرانی%20در%20جمع%20کارکنان%20ماهنامه%20شاهد%20(رهایی%20از%20وابستگی%20فرهنگی)
11