ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/sentences/view/7496

سخنرانی%20در%20جمع%20مسئولان%20قضایی%20و%20وزارت%20امور%20خارجه%20(وظایف%20قضات%20و%20سفرا)