ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/sentences/view/7644

سخنرانی%20در%20جمع%20روحانیون%20کاروانهای%20حج%20و%20مسئولان%20وزارت%20ارشاد%20(فلسفه%20حج)