ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/sentences/view/781

سخنرانی%20در%20جمع%20اعضای%20سمینار%20دادگاههای%20انقلاب%20(قضاوت%20در%20اسلام)