ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/sentences/view/794

سخنرانی%20در%20جمع%20مردم%20و%20عشایر%20(پاسخ%20به%20اتهامات-%20فلسفه%20قیام%20عاشورا)