ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/sentences/view/8011

سخنرانی%20در%20جمع%20کارکنان%20وزارت%20صنایع،%20مخترعان%20و%20مبتکران%20(خودکفایی)