ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/sentences/view/8214

سخنرانی%20در%20جمع%20اعضای%20شوراهای%20محلی%20توزیع%20کالا%20در%20تهران%20(امتحان%20الهی)
11