ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/sentences/view/8248

پیام%20رادیو-%20تلویزیونی%20به%20ملت%20ایران%20در%20آغاز%20سال%20نو%20(عید%20از%20دیدگاه%20اهل%20معرفت)