ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/sentences/view/8523

سخنرانی%20در%20جمع%20قضات%20شورای%20عالی%20قضایی%20و%20دیوان%20عالی%20کشور%20(اهمیت%20امر%20قضا)