ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/sentences/view/8659

سخنرانی%20در%20جمع%20اصناف%20و%20بازاریان%20سراسر%20کشور%20(لزوم%20حمایت%20بازار%20از%20دولت)