ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/sentences/view/8776

سخنرانی%20در%20جمع%20شورای%20مرکزی%20کمیته‌های%20امداد%20(مستمندان%20در%20صف%20مقدم%20جامعه)