ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/sentences/view/8874

سخنرانی%20در%20جمع%20قشرهای%20مختلف%20مردم%20(بررسی%20عملکرد%20رژیم%20پهلوی)