ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/sentences/view/8898

نامه%20اخلاقی%20و%20عرفانی%20به%20آقای%20سید%20احمد%20خمینی%20(پندها%20و%20نصایح)