ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/sentences/view/8998

سخنرانی%20در%20جمع%20مسئولان%20کاروانهای%20حج%20(وظیفه%20حجاج%20و%20روحانیون%20کاروانها