ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/sentences/view/9490

سخنرانی%20در%20جمع%20اقشار%20مختلف%20مردم%20(15%20خرداد،%20عملکرد%20دولت%20و%20رسالت%20علما)