ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/sentences/view/9696

پیام%20به%20ملت%20مسلمان%20ایران%20(جنگ%20اعراب%20و%20اسرائیل%20و%20جشن‌های%202500%20ساله)