ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://bangeghtesad.ir/اتمام-حجت-آیت-الله-رئیسی-با-زیادهخواهی-بانکهای-متخلف