ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://bangeghtesad.ir/اعمال-نرخهای-جدید-کارمزد-خدمات-در-بانک-ملی-ایران