ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://bangeghtesad.ir/انتشار۳۰-هزار-میلیارد-اوراق-گواهی-سپرده-با-نرخ-۱۸-درصد