ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://bangeghtesad.ir/بیانیه-حمایت-کمیتـه-نخبگـان-ستـاد-مرکـز-استان-تهـران-از-3-تن-از-وزرای-پیشنهادی-کابینه