ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://bangeghtesad.ir/بیانیه-سازمان-نظام-صنفی-رایانهای-استان-تهران-در-مورد-وزیر-پیشنهادی-ارتباطات