ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://bangeghtesad.ir/تفاهمنامه-حمایت-از-بومیسازی-اقلام-راهبردی-و-تحریمی-پتروشیمی-امضا-شد